Trang chủ       |     Giới thiệu       |     Liên hệ          
   Tin tức - Sự kiện
   Kinh tế
   Văn hoá - Thông tin
   Việt Nam- Ukraina
   Video
   Một thời để nhớ
   Người Việt ở Ukraina
   Diễn đàn
   Liên hệ
   Giới thiệu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tin tức - Sự kiện

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này khi chủ tŕ họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức hôm nay tại trụ sở TƯ Đảng.

Tại cuộc họp, đại diện lănh đạo Ban Tổ chức TƯ công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như ''''''''con lươn, con chạch''''''''
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

Theo Quyết định số 147-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính, Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 6 người.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Các thành viên gồm: ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính; ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực QH Ṭng Thị Phóng; ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Ḥa B́nh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú.

Theo Quyết định số 148-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban bí thư, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm 12 người, do ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm Tổ trưởng.

Các thành viên dự họp đă thảo luận, thông qua quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; xem xét lần cuối dự thảo Kế hoạch của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 để ban hành.

Các ư kiến phát biểu tại cuộc họp thống nhất rất cao với dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cả về nội dung, lộ tŕnh, các bước thực hiện, đồng thời đóng góp nhiều ư kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện và ban hành Kế hoạch, làm cơ sở để tiến hành xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược một cách bài bản, chặt chẽ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, đúng quy tŕnh, quy định, bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng.

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như ''''''''con lươn, con chạch''''''''

Nhiều ư kiến cho rằng, cần xác định rơ và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lănh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch; nhấn mạnh nhân sự quy hoạch phải bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành đúng quy tŕnh, quy định…

Tháng 11 tiến hành quy tŕnh giới thiệu nhân sự quy hoạch TƯ khóa 13

Theo Kế hoạch, tháng 11/2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lănh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành quy tŕnh giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành TƯ khóa 13. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức TƯ, nghe các ư kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, nhấn mạnh công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có vai tṛ hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo từ rất sớm và đă tiến hành từ lâu, được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm cách làm các khóa trước, công tác chuẩn bị, xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm tới được tiến hành theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban bí thư, dự kiến tŕnh Ban Chấp hành TƯ, tại hội nghị lần thứ 9 sắp tới.

Việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lư tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội; lănh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rơ, đây là bước bàn Kế hoạch để tiến hành việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thống nhất về phương pháp, cách đặt vấn đề, bước đi cụ thể, chưa phải là công tác nhân sự mà là cơ sở để sắp tới làm công tác nhân sự tốt hơn.

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như ''''''''con lươn, con chạch''''''''
Quang cảnh phiên họp

Nếu phát hiện cán bộ quy hoạch nào có vấn đề sẽ đưa ra khỏi Quy hoạch ngay, hoặc cũng có thể bổ sung vào Quy hoạch. Lần này, điểm khác trước là không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới: 2021-2026.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra là phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, giữ ǵn kỷ luật thông tin, bước đi phải chặt chẽ, bởi đây là công việc phức tạp, hệ trọng.

Trước yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu về tŕnh độ, hiểu biết, phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là tŕnh độ lư luận cơ bản, bởi đây là những người sẽ hoạch định đường lối chủ trương, lộ tŕnh bước đi sắp tới của đất nước ta, nên phải nắm chắc t́nh h́nh trong nước, quốc tế.

Bên cạnh đó, cần chú ư đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn những cán bộ có tŕnh độ, hiểu biết về xây dựng Đảng, luật pháp, các trí thức tiêu biểu, các nhà văn hóa, nhà khoa học có uy tín…

Đối với ủy viên dự khuyết, không chỉ chú ư về độ tuổi trẻ, mà tŕnh độ, tiêu chuẩn mới là chính. Đương nhiên, cơ cấu cán bộ phải được tính toán hợp lư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là sau này rất khó.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhất trí cao với nhiều ư kiến phát biểu về cách làm, bước đi, đó là phải làm từng bước, từng nấc chắc chắn, chặt chẽ, bước trước chuẩn bị cho bước sau, cẩn trọng, chuẩn xác cả về nội dung, nội hàm, thời điểm tiến hành. Quy hoạch phải được thường xuyên rà soát, khi phát hiện có vấn đề là loại ra ngay, đồng thời bổ sung kịp thời khi cần thiết…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai tṛ, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc rất quan trọng. Trước hết, Ban Chỉ đạo phải thật sự công tâm, trong  sáng, khách quan, không tư lợi, phải gương mẫu thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương.

Trong đó, phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; can thiệp không đúng thẩm quyền, trái quy định vào công tác cán bộ, vào quy tŕnh giới thiệu cán bộ quy hoạch.

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo là những cán bộ được chọn lọc kỹ, có kinh nghiệm công tác, được tin cậy, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hết ḷng hết sức v́ công việc, phải công tâm, khách quan, cẩn trọng, trung thực, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, phải rất tinh tường để giúp Ban Chỉ đạo ngay từ ban đầu, lựa chọn được những "ḥn sỏi" đẹp, loại bỏ những "ḥn sỏi" mục ruỗng.

Đồng thời, các cơ quan liên quan phải tăng cường phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, trong sáng, công tâm, khách quan, làm đến đâu chắc đến đó.

Nguồn: Vietnamnet.vn

 
«  Trở về  

    Những tin bài khác:
         •  Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34
         •  Mỹ nêu lập trường trong cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc
         •  Tân Tổng thống Ukraine nhậm chức rất b́nh dân
         •  Chỉ khi kinh tế tư nhân phát triển mới có dân giàu, nước mạnh
         •  Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức từ ''ḷng tin tạm ứng''
         •  Ukraine và cuộc bầu cử lựa chọn Tây-Đông
         •  Nga thông báo với đối tác về việc đ́nh chỉ tham gia Hiệp ước INF
         •  Tổng thống Trump ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam
         •  Biên giới tháng 2/1979: Bài học xương máu cho hậu thế
         •  Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ diễn ra ở Hà Nội

 

HÔI HỮU NGHI VIỆT NAM - UKRAINA

Ông Mai Hà - Viện trưởng Viện chiến lược & chính sách khoa học & công nghệ
Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3825 1563 - Fax: + 84 4 3825 2873


 

ictgroup.vn